Klachtenreglement

Bij ons staat de patiënt centraal

Resculpt Clinic

De medewerkers van ReSculpt Clinic doen hun uiterste best om u hoogwaardige, goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over een behandeling. Wij hechten groot belang aan uw opmerkingen of klacht. ReSculpt Clinic vindt het uiteraard belangrijk dat u geheel tevreden bent, daarnaast biedt uw feedback de mogelijkheid om onze zorgverlening te verbeteren.

Hier leest u wat u kunt doen met uw klacht of opmerkingen.

Voorleggen aan uw zorgverlener

Wanneer u niet geheel tevreden bent over een behandeling, is het raadzaam hier niet mee rond te blijven lopen. Veel klachten zijn gebaseerd op miscommunicatie of een verschil in verwachtingen. ReSculpt Clinic stelt het in een dergelijke situatie op prijs wanneer u contact opneemt met uw behandelaar, zodat hij of zij in de gelegenheid is om uw onvrede weg te nemen. Ervaring wijst uit dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden. Een klacht of verbetersuggestie kan ook kenbaar gemaakt worden via het contactformulier.

Klachtenfunctionaris

Mocht u er samen met uw zorgverlener niet uitkomen, dan hebt u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke professionele bemiddelaar, die samen met u en uw zorgverlener kan werken aan een oplossing. Wanneer u een klacht indient, wordt ernaar gestreefd om binnen 6 weken tot een oplossing te komen. ReSculpt Clinic is aangesloten bij de onafhankelijke externe klachtenfunctionaris van KlachtConsult.

Geschillencommissie

Indien u er samen met de klachtenfunctionaris en uw zorgverlener niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht. In bepaalde gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen.

Uw zorgaanbieder heeft voor het behandelen van geschillen een overeenkomst gesloten met Stichting Geschillencommissie EZa. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden van wie één met een medische achtergrond. Wanneer een geschil wordt ingediend zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van de klacht. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt.

Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie kunt u vinden op de website van Geschillencommissie EZa. Hier staat ook informatie over hoe u een geschil kunt indienen.

Tot slot

Houdt u tot slot nog rekening met de volgende punten:

  • ReSculpt Clinic vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de geleverde zorg. Wanneer u open bent over uw ervaringen, helpt u ons om dit doel te realiseren.
  • Wanneer u samen met een klachtenfunctionaris werkt aan het oplossen van uw klacht, betekent dit niet dat uw recht tot het indienen van een geschil vervalt.
  • Mocht u een geschil indienen, dan dient u rekening te houden met een termijn van 6 maanden waarbinnen de geschillencommissie tot een uitspraak komt. U wordt in dat geval verzocht om de geschillencommissie inzage te geven in uw medisch dossier.

Maak nu een afspraak

X